17.6.08

μελέτη - κατασκευή ΑΝΕΜΑ - άνοιξη


a project over coffee


όπως παρελήφθει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη την τράπεζα πίστεως 
as received from previous owner alpha bank
 

διάρκεια των εργασιών - during works 
 πριν την ανακαίνιση - before renovation
 
διάρκεια εργασιών - during works
 


 μετά την ανακαίνιση - after renovation